Blog berichten

Prijswijziging Webhosting & VPS

Beste Klant,

Prijsverhoging webhosting & VPS pakketten

Dit jaar heeft Cloudwebservices samen met haar klanten vele veranderingen en optimalisaties uitgevoerd. Wij willen natuurlijk alle klanten bedanken die ons hebben getipt op een paar fouten of verbeteringen in de Shop, of zelfs een proces. Hiermee kan Cloudwebservices een persoonlijke en vooral professionele uitstraling geven aan iedereen.

Goede, snelle servers en een snelle servicedesk kosten niet alleen veel inzet, maar vooral ook geld. Door alle upgrades die zijn uitgevoerd aan het gehele platform, de verhoogde tarieven van cPanel en de sterk verhoogde prijzen voor energie, zijn wij genoodzaakt de prijzen te verhogen voor alle pakketten. Deze prijzen gaan per 1-12-2022 in voor nieuwe klanten of pakketten,  en per 1-1-2023 voor bestaande klanten. De nieuwe en oude prijzen staan hieronder:

Webhosting:

Pakket:Oude prijs:Nieuwe prijs per 1-12-2022:
Webhosting Basis€3.99€5.99
Webhosting Extra€6.99€8.99
Webhosting Extra+€9.99€11.99
Webhosting Platinum€12.99€14.99

VPS:

Pakket:Oude prijs:Nieuwe prijs per 1-12-2022:
VPS B1€2.19€3.19
VPS B2€3.29€4.29
VPS B4€4.99€6.99
VPS A1€6.59€8.99
VPS A2€9.99€13.99
VPS A4€15.99€18.99
VPS A6€19.99€23.99
VPS A8€24.99€27.99
VPS A10€28.99€36.99
VPS A12€37.99€46.99
VPS A16€57.99€66.99

Resellers

Prijzen voor resellers veranderen voor een aantal klanten. Met deze klanten zullen aparte afspraken gemaakt worden. Voor nieuwe reseller aanvragen zal de prijs minimaal 20 euro Incl. BTW bedragen.

Wat als ik het niet eens ben met de veranderingen?

Per 1-12-2022 treden alle bovenstaande punten in voor nieuwe klanten en pakketten. Aangezien bestaande klanten een opzegtermijn van 1 maand hebben, kan vanaf 1-12-2022 kosteloos het contract ontbonden worden als er bezwaren zijn met de nieuwe prijzen. Wanneer wij niets van de klant horen, gaan wij er vanuit dat alle prijswijzigingen worden geaccepteerd. Deze gaan dan per 1-1-2023 in.

—————————–

Dear Customer,

Price increase web hosting & VPS packages

This year, Cloudwebservices has carried out many changes and optimizations together with its customers. We would of course like to thank all the customers who have tipped us off about some mistakes or improvements in the Shop, or even a process. This allows Cloudwebservices to give everyone a personal and, above all, professional appearance.

Good, fast servers and a fast service desk not only cost a lot of effort, but also money. Due to all the upgrades that have been made to the entire platform, the increased rates of cPanel and the greatly increased prices for energy, we are forced to increase the prices for all packages. These prices will come into effect on 1/12/2022 for new customers or packages, and on 1/1/2023 for existing customers. The new and old prices are listed below:

Webhosting:

Package:Old price:New price per 1-12-2022:
Webhosting Basic€3.99€5.99
Webhosting Extra€6.99€8.99
Webhosting Extra+€9.99€11.99
Webhosting Platinum€12.99€14.99

VPS:

Package:Old price:New price per 1-12-2022:
VPS B1€2.19€3.19
VPS B2€3.29€4.29
VPS B4€4.99€6.99
VPS A1€6.59€8.99
VPS A2€9.99€13.99
VPS A4€15.99€18.99
VPS A6€19.99€23.99
VPS A8€24.99€27.99
VPS A10€28.99€36.99
VPS A12€37.99€46.99
VPS A16€57.99€66.99

Resellers

Reseller prices are changing for some customers. Separate agreements will be made with these customers. For new reseller requests the price will be at least 20 euros Incl. VAT.

What if I don’t agree with the changes?

As of 1-12-2022, all of the above points will come into effect for new customers and packages. Since existing customers have a notice period of 1 month, the contract can be terminated free of charge from 1-12-2022 if there are objections with the new prices. If we do not hear from the customer, we assume that all price changes are accepted. These will then take effect on 1-1-2023.