—English version below—

Overbelasting van het netwerk en overbelasting voor andere klanten kan veroorzaakt worden door individuele gebruikers die veel grotere hoeveelheden dataverkeer/resources gebruiken dan het gemiddelde van vergelijkbare klanten.

Cloudwebservices behoudt zich het recht om de hoeveelheid dataverkeer/resources te monitoren en excessen te filteren. Onder normale omstandigheden is er geen sprake van overmatig gebruik van het dataverkeer en/of resources.

Wijkt de hoeveelheid te sterk af van het gemiddelde, dan zal Cloudwebservices contact met de klant opnemen hoe hij het gebruik kan normaliseren. Mocht de klant naar aanleiding van dit contact zijn verbruik niet normaliseren, dan kan Cloudwebservices het dataverkeer en/of resources (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen.

————————————————————————————————————————————

Network overload and overload for other customers can be caused by individual users using much larger amounts of data traffic / resources than the average of comparable customers.

Cloudwebservices reserves the right to monitor the amount of data traffic / resources and filter excesses. Under normal circumstances, there is no question of excessive use of data traffic and / or resources. 

If the quantity deviates too much from the average, Cloudwebservices will contact the customer on how to normalize the use. If the customer does not normalize his consumption as a result of this contact, Cloudwebservices can (temporarily) block data traffic and / or resources or charge costs.